Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kurumsal

BİTLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S. NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

UYGULAMALAR

 

 

1

 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Yardım

Taşınmaza ait Tescil Kararı, Rapor, Fotoğraf, Tapu ilgileri, Fotoğraflı nüfus cüzdan örneği ve kanuni tebligat adres bilgisi

Taşınmaz üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucu hazırlanan bilgi ve belgelerin 30 Eylül tarihine kadar Müdürlüğümüze verilmesinden sonra Bakanlığımıza sunulur ve Bakanlığımızca bir sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar değerlendirilerek sonuca bağlanır.

 

2

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Tescil Kaydı Sorgulama Başvuruları

 

Dilekçe ve Tapu Bilgileri

Yapılan Tetkik sonucu KVTVKK kapsamında tescilli olup olmadığı ilgiliye resmi yazı ile 1 iş günü içinde bildirilir.

 

3

 

Kültür Merkezi Salon Tahsis Talepleri

Resmi Yazı veya Dilekçe,

Kira Bedeli Banka Dekontu

Salon Tahsis Taleplerinde ilgililerin resmi yazı veya dilekçeleri Müdürlüğümüzce değerlendirilip uygun görülenlere onay alınarak resmi yazı ile protokol çerçevesinde 3 iş günü içinde sonuçlandırılır.

 

4

Bandrol ve SertifikaTalepleri

Dilekçe, Banka Dekontu, Vergi Levhası ve Yetki Belgesi

Hazırlanan bu belgelerle Müdürlüğümüzce internet ortamında hazırlanan sertifika ilgiliye 1 iş günü içinde resmi yazı ile teslim edilerek sonuçlandırılır.

 

 

5

 

Kamu Arazi Tahsisleri

Dilekçe veya resmi yazı, Tapu Bilgileri, 1/25000’lik taşınmazın İşaretli olduğu harita

Tahsis talepleri, 2634 ve 2863 sayılı kanun kapsamında değerlendirilip, kapsam dışında olanlar Müdürlüğümüzce 2 iş günü içinde, kanun kapsamı içinde olanlar Bakanlığımızca 1 ay içinde değerlendirilmektedir.

 

6

 

Mevzi İmar ve İşletme Ruhsatı Görüş Bildirme

Dilekçe veya resmi yazı, Tapu Bilgileri, 1/25000’lik taşınmazın İşaretli olduğu harita

Bu konudaki talepler, 2634 ve 2863 sayılı kanun kapsamında değerlendirilip, kapsam dışında olanlar Müdürlüğümüzce 2 iş günü içinde, kanun kapsamı içinde olanlar Bakanlığımızca 1 ay içinde değerlendirilmektedir.

 

7

 

Kamulaştırma Talepleri

Dilekçe veya Resmi Yazı, Tapu bilgileri, Sit Paftası ve İmar Durumu

Yapılan müracaatlar, Müze uzmanlarınca incelenip rapor edildikten sonra uygun olanların durumu Bakanlığımızca değerlendirilmektedir.

 

8

 

İstatistik Bilgi Talepleri

Resmi yazı veya Dilekçe

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinin yürüttüğü faaliyetler ve turist istatistikleri, talep olması halinde 1 iş günü içinde ilgili kurum yada kişilere bildirilir.

 

9

 

Tanıtım Materyalleri Talepleri

 

Resmi Yazı veya Dilekçe

Müdürlüğümüz arşivinde mevcut tanıtım materyalleri, talepte bulunanlara Müdürlüğümüzce resmi yazı ekinde 2 iş günü içinde posta yolu veya elden teslim edilmek suretiyle sonuçlandırılır.

10

Müze Kart Talepleri

Dilekçe ve Nüfus Cüzdan Bilgileri

Müze kart talepleri, 1 iş günü içinde ilgili müzelere yönlendirilerek sonuçlandırılır.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                                                              İkinci Müracaat Yeri:

İsim         : Ali Fuat EKER                                      İsim        :  OKTAY ÇAĞATAY

Unvanı    : İl Kültür ve Turizm Müdürü                 Unvanı   : Vali

Adresi     : Hüsrev paşa Mah. BİTLİS                  Adresi    : Bitlis Valiliği

Tel          : 0 434 228 50 53                                    Tel          : 0 434 226 50 00

Faks       : 0 434 228 50 59                                    Faks       : 0 434 226 56 04

E-Posta  : iktm@ktb.gov.tr                                      E-Posta  : bilgi@bitlis.gov.tr