Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2019 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA DAİR YARDIM BAŞVURULARI

2019 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Başvuruları

2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesine istinaden hazırlanarak 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yapılacak olan 2019 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım başvuruları;

 31/03/2017 tarih ve 2 sayılı Bakanlığımız Taşınmaz Kültür Varlıklarına Onarımına Yardım Komisyonu Kararı ile -PROJE İÇİN  14/09/2018 TARİHİNE KADAR, UYGULAMA İÇİN 14/12/2018 TARİHİNE KADAR, TOPLU BAŞVURULARIN 2019 MAYIS AYI SONUNA KADAR  EKSİKSİZ OLARAK MüdürlüğümüzeGEREKLİ BELGELER

Projeler için:

1-Başvuru dilekçesi (EK-1);

2-T.C.kimlik numarası beyanı;

3- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi;

4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı;

5-Taşınmaza ilişkin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınacak taşınmazın tescilli olduğuna dair karar örneği veya varsa tescil fişi;

6-Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi;

7- Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge;

8- Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor (Yaklaşık maliyet başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile “Tek Yapı Ölçeğinde Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yaklaşık Maliyeti Hazırlama Yöntemi/Teknik Şartnamesi”’ne göre hazırlanmalıdır. Yaklaşık maliyette rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje bedelleri ayrı ayrı icmal şeklinde belirtilmelidir.)
9-Dijital ortamda yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü;

10-Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair imzalı taahhütname.

Uygulamalar için istenilecek belgeler:

1-Başvuru dilekçesi (EK-2)

2-T.C.kimlik numarası beyanı;

3- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi;

4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı;

5-Taşınmaza ilişkin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınacak taşınmazın tescilli olduğuna dair karar örneği veya varsa tescil fişi;

6-Projelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler;

7-Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi;

8-Taşınmazın işaretlendiği sit, imar, kadastral haritalardan biri;

9- Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyete ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor (Uygulama yaklaşık maliyeti başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır.)
10-Dijital ortamda ve basılı olarak yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü.

Başvuru dosyaları aslı ve sureti olarak 2 dosya olarak düzenlenmelidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.